Biện luận tam thập thiên viết: Dương trạch chú trọng ban đầu là hang rao hop kim nhom lớn , coi hang rao hop kim nhom lớn là khẩu khí , khí khẩu như khẩu của người , khẩu của khí thẳng thì thuận nạp đường khí , lợi cho người và vật đi vào.
hàng rào hợp kim nhôm nhà thường phân làm bốn loại.
1. Mở Nam môn ( hàng rào hợp kim nhôm chu tước ) ,
2.Mở tả môn ( hàng rào hợp kim nhôm thanh long ) , 3. Mở hữu môn ( hàng rào hợp kim nhôm bạch hổ ) , 4. Mở Bắc môn ( hàng rào hợp kim nhôm huyền vũ )
Việc mở hàng rào hợp kim nhôm cần phải kết hợp với địa hình
- Khai chu tước môn.
Nếu trước nhà có bãi đất rộng phẳng lặng hay ao hồ tức là minh đường mở hàng rào hợp kim nhôm ở giữa Là tốt
-Khai thanh long môn.
Phía trước có phố hay đường đi , đường bên phải dài ( lai thủy ) đường bên trái ngắn ( khứ thủy ) , nhà nên mở hàng rào hợp kim nhôm bên trái để thu địa khí. Phép này làm gọi là thanh long môn thu khí.
-Khai bạch hổ môn.
Phía trước có phố hoặc đường đi , đường bên trái dài ( lai thủy ) đường bên phải ngắn ( khứ thủy ) nhà nên mở hang rao nhom duc về bên phải để thu địa khí. Phép này làm gọi là bạch hổ môn thu khí.
Để rõ ràng vị trí đặt hang rao nhom duc xác thực cho từng tuổi , ngoài nhân tố địa hình còn phải kết hợp thêm hướng , sơn. Vị trí các sơn hướng phân thành cụ thể như sau.


Chọn hướng hàng rào hợp kim nhôm thích hợp tuổi.
Bản vẽ 24 sơn hướng
-Hướng Bắc: Gồm 3 sơn Nhâm- Tý-Qúy.
- Hướng Đông Bắc: Gồm 3 sơn Sửu- Cấn-Dần.
- Hướng Đông: Gồm 3 sơn Giáp- Mão-Ất.
- Hướng Đông Nam: Gồm 3 sơn Thìn- Tốn-Tỵ
- Hướng Nam: Gồm 3 sơn Bính- Ngọ-Đinh.
- Hướng Tây Nam: Gồm 3 sơn Mùi- Khôn-Thân.
- Hướng Tây: Gồm 3 sơn Canh- Dậu-Tân.
- Hướng Tây Bắc: Gồm 3 sơn Tuất- Càn-Hợi
Theo lược đồ trên mỗi sơn nằm trong khoảng 15 độ , trật tự tính từ trái sang phải
Website: http://villafences.com/vn/hang-rao-hop-kim-nhom.html