có cách nào mình ẩn menu k các bản. nhìn nó làm xấu đi cái dt quá.có cách nào ẩn mấy dòng đó không