Nhằm giúp Qúy công ty nắm bắt được doanh nghiệp mình nằm trong danh sách lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần thiếtnào để có đầy đủ cơ sở phát lý về môi trường khi đi vào hoạt động theo đúng luật pháp, doanh nghiệp Long Hậu xin gửi tới những doanh nghiệp thông tin cần tiết sau:


I. Dự án chưa đi vào hoạt động, vận hành
Trước khi đi vào xây dựng dự án, những cơ sở tùy từng quy mô, công suất sẽ tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), lập báo cáo nhận định tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch che chở môi trường (KHBVMT) (chi tiết quy định ở Nghị định 18/2015/NĐ-CP và thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Đánh giá tác động môi trường chiến lược hoặc nhận định tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc nghĩa vụ giữa cơ sở với cơ quan kiểm soát môi trường, với cộng đồng.

Thông qua việc thực hiện các công việc như xác định, dự đoán, nhận định và hạn chế những tác động của việc tăng trưởng dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, đề xuất những biện pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. Nhận định ảnh hưởng môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường phải được lập đồng thời với công trình nghiên cứu khả thi của dự án hoặc công trình đầu tư.

II. Dự án đã đi vào hoạt động, vận hành
Sau khu đi vào hoạt động chính thức, các doanh nghiệp sản xuất, buôn bán, dịnh vụ phải lập thủ tục môi trường như sau:

1. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đơn giản:
Nếu những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 mà chưa lập báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đề án chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản tùy theo quy mô công suất (chi tiết quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTNMT).

2. Hồ sơ Sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại:
Những doanh nghiệp sản xuất. Kinh doanh, dịch vụ phát sinh CTNH phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) với Sở Tài nguyên & Môi trường của Tỉnh. Các công ty có khối lượng CTNH phát sinh dưới 600kg/năm không có cần tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH nhưng phải lập báo cáo kiểm soát CTNH lần đầu. Các cơ sở đã đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH và báo cáo lần đầu với Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh phải tiến hành lập Báo cáo CTNH định kỳ (Chi tiết theo Thông tư 36/2015/TT- BTNMT).

3. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường:
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (QTMT) là hình thức nhận định chất lượng môi trường ngắn hạn ở những doanh nghiệp và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục BVMT; Phòng TNMT) (Chi tiết quy định ở thông tư số 43 /2015/TT-BTNMT).

4. Đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận, khai thác nước ngầm, nước mặt:
Áp dụng theo Thông tư 02/2005/TT-BTNMT và Thông tư số 07/2014/TT-BTNMT, NĐ 149/2004/NĐ-CP/ BTNMT với tất cả những công ty chế tạo, kinh doanh, dịch vụ có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, dùng nước mặt; xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

+ Giấy phép xả thải
Tất cả các doanh nghiệp: sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, những nhà máy, nhà xưởng, có phát sinh nước thải sinh hoạt/ sản xuất xả nước thải vào nguồn tiếp nhận có quy mô dưới 20m3/ ngày đêm phải đăng ký giấy phép xả thải với phòng tài nguyên và môi trường, và 20m3/ngày đêm trở lên chi cục bảo vệ môi trường hoặc phòng tài nguyên và môi trường.

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất
Những tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước dưới đất. Công suất khai thác và khu vực đăng ký cấp phép cũng tương tự giấy phép xả thải.

5. Báo cáo hoàn thành nhận định tác động môi trường/ đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Những công ty đã lập nhận định ảnh hưởng môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Sau lúc hoàn tất những hạng mục công trình bảo vệ môi trường cần tiến hành lập báo cáo hoàn tất các hạng mục dự án bảo vệ môi trường hoặc công nhận hoàn tất đánh giá ảnh hưởng môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, công nhận hoàn tất đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Nếu doanh nghiệp cần giải đáp cơ sở pháp lý về lập hồ sơ môi trường miễn phí với các giấy tờ về môi trường như trên, vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
  • Điện thoại: (028) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
  • Fax: (028) 3781 8940

>>> Xem thêm: Hồ sơ môi trường là gì? Cách quản lý hồ sơ hiệu quả nhất