ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống điều hành sức khỏe và an toàn lao động (Occupational Health and Safety - OH & S), cộng với bí quyết chỉ dẫn sử dụng, cho phép doanh nghiệp chủ động cải thiện hiệu suất OH & S trong việc đề phòng thương tích và thiệt hại sức khỏe. Cùng tìm hiểu chứng chỉ iso 45001 có cần thiết
chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?

ISO 45001 được định hướng áp dụng cho tất cả những loại hình và thuộc tính của bất kỳ công ty nào, bất kỳ quy mô nào. Tất cả các yêu cầu của ISO 45001 sẽ được tích hợp vào các quy trình quản lý riêng của tổ chức.
ISO 45001 cho phép một doanh nghiệp, thông qua hệ thống quản lý OH & S, để tích hợp những góc cạnh khác về sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe/phúc lợi công nhân; Không những thế, cần lưu ý rằng một công ty có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành để khắc phục các vấn đề đó.

những BƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC chứng nhận ISO 45001: 2018

xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001
Thực hiện tiêu chuẩn ISO 45001 là một nhiệm vụ đầy thách. Đầu tiên, bạn phải khởi đầu xác định các yêu cầu pháp lý liên quan tới sức khỏe và an toàn lao động. Xác định phạm vi của OH & SMS; Chính sách và mục tiêu OH & S . Xác định rủi ro và cơ hội; xác định những quy trình kiểm soát hoạt động. Công ty cần lưu ý là có một số quy trình yêu cầu có. 1 Số quy trình sẽ được thiết lập nếu như tổ chức thấy chúng cần thiết.
Tất cả những hoạt động theo ISO 45001 cần được lưu trữ lại.
những bước yêu cầu trước khi đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001
Nhận định nội bộ – Mục đích của Đánh giá nội bộ là xác định mức độ tuân thủ OH & SMS của doanh nghiệp với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Trong quá trình Đánh giá, Tìm hiểu viên nội bộ sẽ coi xét các tài liệu, giấy tờ và thứ tự để xác định điểm yếu và cung cấp thông tin về sự không phù hợp.
Xem xét của lãnh đạo – Đây là đánh giá cuối cùng về hiệu quả của Hệ thống. Lãnh đạo sẽ xem xét hiệu quả của Hệ thống, kết quả Đánh giá nội bộ. Tất cả thông tin này sẽ cho phép ban lãnh đạo đưa ra quyết định về cách cải tiến Hệ thống.
Hành động giải quyết – Sau Đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo, Doanh nghiếp ẽ có những điểm cần cải tiến. Hành động giải quyết này là công cụ tốt nhất để xử lý sự không phù hợp.


So sánh ISO 45001 và OHSAS 18001
Có nhiều điểm khác biệt giữa tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 45001, nhưng sự đổi thay to nhất đấy là ISO 45001 tập hợp vào sự tương tác giữa công ty và môi trường kinh doanh khi mà tiêu chuẩn OHSAS 18001 chỉ tập hợp vào quản lí các mối nguy về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và vấn đề nội bộ khác.
Có thể phân biệt hai tiêu chuẩn này qua những cách tiếp cận sau:
- Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên quá trình, trong khi đấy tiêu chuẩn OHSAS 18001 là dựa trên qui trình/thủ tục.
- Tiêu chuẩn ISO 45001 xem xét cả rủi ro và cơ hội; đối với OHSAS 18001 chỉ nói đến rủi ro.
- Tiêu chuẩn ISO 45001 tập hợp vào tất cả những điều khoản; còn tiêu chuẩn OHSAS 18001 thì không.
- Tiêu chuẩn ISO 45001 bao gồm quan niệm của các bên liên quan, điều này không có trong tiêu chuẩn OHSAS 18001.
những điểm khác biệt trên cho thấy sự đổi thay đáng nói trong nhận thức về cách quản lí sức khoẻ và an toàn lao động. An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp không là vấn đề “đơn lẻ” mà cần phải coi xét trong giai đoạn vận hành và sự bền vững của công ty.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001
– Xây dựng, thực hiện chính sách và các mục tiêu Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp
– Thiết lập các quá trình có hệ thống xem xét “bối cảnh” của doanh nghiệp và có tính đến các rủi ro, cơ hội, các yêu cầu pháp lý
– Xác định các mối nguy và rủi ro Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp gắn với các hoạt động của doanh nghiệp; tìm cách loại bỏ chúng, kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn.
– Thiết lập các kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp cũng như các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu khác
– Nâng cao nhận thức về các rủi ro Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp của tổ chức
Liên lạc với good Việt Nam để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận/chứng chỉ ISO 45001.
HOTLINE: 0945.001.005 – 0985.422.225 – 02466.82.0505
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !