đồ chơi mầm non Một trong những thế mạnh Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới là lấy sự phát triển của trẻ làm trung tâm trong xây dựng chuẩn. Đây là cách tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục nói chung, trong quản lý trường mầm non nói riêng.Báo GD&TĐ đã đàm đạo với PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dục, Trưởng nhóm nghiên cứu thành lập Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non về những điểm mới trong dự thảo lần này.

Ưu tiên sự lớn mạnh của trẻThưa PGS. TS Đặng Thị Thanh Huyền, bà có thể cho biết những điểm mới trong việc xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường mầm non là gì?

- Theo cách tiếp cận truyền thống, mọi hoạt động của nhà quản lý trường mầm non đều có quy định, hướng dẫn cụ thể, quyền tự chủ và nghĩa vụ giải trình của nhà trường rất thấp, trong đó trẻ được coi là một trong các đối tượng của hoạt động quản lý như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (của giáo viên, nhân viên), quản lý em bé, quản lý hành chính và sơ đồ thông tin…

Lấy trẻ làm trung tâm trong quản lý trường mầm non coi sự phát triển về thể chất, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, nhân cách của trẻ là mục tiêu của mọi các hoạt động quản lý nhà trường có thể coi sự vững mạnh của trẻ là cái đích mà mọi năng lực lãnh đạo và quản lý trường mầm non phải đạt được thông qua các động tác quản lý nhà trường một cách tự chủ hơn, trách nhiệm giải trình cao hơn.


Với cách tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non có ba điểm mới quan trọng như sau:


Thứ nhất, Coi sự phát triển của trẻ là thước đo thắng lợi của hiệu trưởng. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới không coi quản lý trẻ chỉ là 1 năng lực của hiệu trưởng, mà sự vững mạnh của trẻ là mục đích cần đạt của mọi năng lực của hiệu trưởng. Ở dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không có tiêu chí riêng về “Quản lý trẻ em của nhà trường” (Tiêu chí này hiện đang được dùng trong chuẩn hiệu trưởng mầm non hiện hành, theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


=> thiết bị mầm non => Công ty sản xuất đồ chơi mầm non


PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dụcThứ hai, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” nhà trường. Có nhiều ý kiến tranh cãi về sử dụng thuật ngữ “quản lý” hay “quản trị”. Trên thực tế hai thuật ngữ này có cùng bản chất, tuy nhiên thuật ngữ “quản lý” phổ biến được dùng trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tầm vĩ mô, còn thuật ngữ “quản trị” thường dùng ở phạm vi nhỏ hơn cùng với một cơ quan, một công ty.


Quản trị trường học là bằng cách nào để một vài người/nhóm người có thẩm quyền (thường là hội đồng) hướng dẫn, giám sát các mục tiêu, giá trị của nhà trường thông qua các luật pháp, phương pháp và quy trình thực hiện.

Thứ ba, mục đích trọng tâm của chuẩn là “tăng trưởng năng lực của hiệu trưởng liên tục”

Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không hề là văn bản liệt kê các nhiệm vụ của hiệu trưởng được quy định ở các văn bản khác, mà là đưa ra các năng lực cốt lõi của hiệu trưởng trường mầm non để thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tự chủ và bổn phận giải trình ngày càng ca

Trong đó mục đích của Chuẩn không phải để phân loại, so sánh hiệu trưởng nào giỏi hơn hay yếu hơn, mà chủ đạo để hỗ trợ hiệu trưởng (hoặc một vài người có nguyện vọng trở thành hiệu trưởng) tìm ra những “vùng lõm” về năng lực để tự học, tự bồi dưỡng, hoặc đăng ký để được tập đoàn cấp trên bồi dưỡng hay, liên tiếp để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh thay đổi giáo dục.

Vai trò của người quản trị trường học

Theo PGS, ở điểm mới thứ 2, bà có nói đến thuật ngữ “quản trị trường học”, vậy vai trò của người quản trị trường học trong Chuẩn mới được biểu thị như thế nào?

- Quản trị trường học là giai đoạn xây dựng và tập hợp các quy tắc, sơ đồ nhằm vận hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của một nhà trường; là những phương cách để một vài người có thẩm quyền lãnh đạo chỉ bảo và giám sát các mục tiêu và giá trị của nhà trường thông qua các chế độ và quy trình thực hiện.

Nhà quản trị trường học là người chịu nghĩa vụ trước nhà trường, đồng đội và người học về sự tin cẩn, tính thích ứng và hiệu quả mức giá quản lý thông qua việc phân chia nghĩa vụ, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả hành động của nhà trường.

Quản trị trường mầm non bao hàm các tác động như quản trị chiến lược nhà trường, quản trị công sở, quản trị nhân sự, quản trị các động tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, quản trị tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục, vững mạnh quan hệ xã hội. Năng lực quản trị nhà trường có thể hiểu là năng lực làm việc với các tập đoàn, cá nhân có nghĩa vụ xây dựng các định hướng lớn mạnh, công sở thực hiện và giám sát quá trình, kết quả đạt được của nhà trường.

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non
https://thietbimamnon.top/danh-muc/d...non-ngoai-troi
https://thietbimamnon.top/danh-muc/ban-ghe-mam-non